Startseite/Suche

dMGH Beta

dMGH Beta

Dies ist die erste Betaversion der neuen dMGH.

In einer kurzen Übergangszeit ist mit eingeschränkter Funktionalität zu rechnen.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an dmgh@mgh.de.


711 Resultate

MGH DD F I. 1 S. 141:
... cartula de Offembach bach
MGH SS rer. Merov. 6 S. 620:
... versus Finale Bach p 59) vel potius Finuln...Bach p 111) nominabat quem vir ille doctus cum rivis...p 110) Fallmann Bach v Hormayr Sämmtliche
MGH SS 2 S. 135:
... Had- wig vi- neam in bach condo- nare renuit
MGH SS rer. Germ. N. S. 13 S. 429:
... Georg v. Peuer- bach C 512 A 435 C 513
MGH DD F I. 1 S. 51:
... b) c) Quer[en]bach Querenbac d) Tvringorum
MGH SS rer. Germ. 63 S. 508:
... Gründen) Hs o) so bach que Hs p) so Wattenbach
MGH DD HdL S. 125:
... et Richenbach bach; Confirmacio Hainrici
MGH Const. 11 S. 77:
... von dem Birnbaum am Bach Hahnenklammbach) oberhalb...St Johann) an den Bach Köllerbach) in Heusweiler
MGH DD H III. S. 76:
... D q) Lutēbach C; Lutenbach r) Bern̄bach Berenbach D s) Erlibach
MGH SS rer. Germ. N. S. 13 S. 405:
... II Juni 1245) vgl bach AföG 8 117 ff 2) Or excolende
>>